Zondag 27 november 2022

Kalma's

Biesmiella hier-rahmanier-rahiem.(in de naam van Allah, de Barmhartige, de Genadevolle).

(1). Eerste kalima “TOJJAB” (geloofsbelijdenis).

Laa ilaaha iellal laah, Moehammadoer Rasoeloellaah.
Er is geen ander God dan Allah, en Mohamed(v.z.m.h.) is een profeet van Allah.

(2). Tweede kalima “SHAHAADAH” (getuigenis).

Asj hadoe allaa ilaaha iellal-laah, wah-dahoe laa sajriekalah, wa asj hadoe anna moeham-madan abdoehoe wa rasoeloeh.
Ik getuig dat er geen God is dan Allah, Hij is alleen, Hij heeft geen gelijk, en ik getuig dat Mohamed(v.z.m.h.) Zijn dienaar en Profeet is.

(3). Derde kalima ”TAMDJIED” (Allah’s heiligheid).

Soebhaan allaah, wal hamdoe liellaah, wa laa ilaaha iel-lallaah, wallaahoe akbar, walaa haula walaa qoeweta iellaa biel-laahiel aliej-jiel aziem.
Heilig is Allah, alle lof komt Hem toe , er is geen ander God dan Allah en Hij is Groot. Er is geen kracht om het goede te doen en het kwade te vermijden zonder de Hulp van Allah, de Allerhoogste, de Grote.

(4). Vierde kalima “TAUHIED” (de eenheid).

Laa ielaaha ielal laah, wahdahoe laa sjarie-kalah, lahoel moelkoe, wa la-hoel hamd, joehjie wa joemiet, wa hoewa hajjoel laa jamoet, bie jadiehiel gair, wa hoewa alaa koellie sjai-ien qadier.
Niemand en niets is waardig om naast Allah te worden aanbeden, Hij is Uniek en heeft geen deelgenoten. Aan Hem behoort het Koninkrijk en alle lof. Hij schenkt het leven en Hij doet sterven terwijl Hij Eeuwig levende en Onsterfelijke is. In Zijn hand is het goede en Hij heeft macht over alle dingen.

(5). Vijfde kalima “RADIE-SHIERK” (ongeloof en afgoden aanbidding).

Allaa hoemma iennie a-oezoe bieka mien an oes-riek, bieka sjai-aw wa ana a’lamoe biehie wa as-tagh-fieroek, liemaa laa a’lamoe biehie toebtoe anhoe wa tabar-ratoe mienal koefr, wasj sjierkie wal ma-aasu koel-liehaa wa aslamt, wa aqoeloe laaa ilaaha iellal laah, moeham-madoer rasoelloellaah.
O Allah! Waarlijk, ik zoek mijn bescherming bij U opdat ik geen deelgenoten aan U toe ken en ik smeek U om vergiffenis van de zonden die ik onbewust heb begaan; ik wend mij af van; het kwade , ongeloof, veelgoden aanbidding en alle zonden. Ik onderwerp mij aan U en verklaar: “niemand en niets is waardig om aanbeden te worden behalve Allah, en Mohamed is Zijn Boodschapper”

(6). Zesde Kalima “ASTAGHFAAR” (vergiffenis)

As-tagh fie-roel-laah rab-bie mien-koel-lie zambien az-nab-tahoe, amadan, aw gatalan sier-ran, aw alanijatanw, wa atoe-bu ie-laihi, mie-naz-zambiel lazieie, aa-lamu, wa mie-naz-zambiel lazie laa aa-lamu, ien-naka anta, al-laamoel ghoejoebi, wasat-ta roel-oejoebi, wa ghaf-faroez zoenoebi, wa la hauwla, wa la koew-wata, iella biellaa-hiel aliejiel a-siem.
Ik smeek vergiffenis aan U , mijn Allah, over al mijn zonden hetgeen ik bewust dan wel onbewust heb begaan. U alleen bezit de kennis van het verborgene en U bent de waarnemer van mijn onvolmaaktheden. U alleen kunt mijn zonden vergeven. Derhalve verzoek ik U al mijn zonden te vergeven. Er is geen kracht om het goede te doen en het kwade te vermijden zonder de Hulp van Allah. O Allah, alleen U bezit alle wijsheid en grootheid.

(7). Zevende Kalima “IEMAAN MOEFASSIEL” (geloofgetuigenis).

Aamantoe biellaahi wa malaa-ie-ka-tiehie, wa koe-toe-biehie, wa roe-soe-liehie, wal jau-miel agier, wal qadrie gairiehie, wa sjar-riehie mienal-laahie ta’ala, wal ba’sie baadel maut. Ik geloof in Allah en Zijn Engelen en in Zijn openbaringen(Hemelse boeken) en in Zijn Profeten en in de dag des oordeels.
Ik geloof dat al het goede en het kwade door Allah is mogelijk gemaakt. En ik geloof in de wederopstanding na de dood op de Dag des Oordeels.


 

Korte doewa’s
alles begint met: biesmiella-hier-rahmanier-rahiem (in de naam van Allaah, de Barmhartige, de Genadevolle).

Bij het bezoeken van de markt:

Laa ilelaaha iellallaahoe wahdahoe laa sjariekalah, lahoel moelkoe wa lahoel hamd, joehjie wa joemoet, wa hoewa hajjoel lajamoet, wa hoewa alaa koellie sjai’ien qadier.
Niemand dan Allaah is aanbidding waardig. Hij is enig en heeft geen deelgenoten. Van Hem is het koninkrijk en alle lof komt Hem toe. Hij geeft leven en beschikt over de dood. Hij leeft eeuwig en zal nimmer sterven. Al wat goed is, is van hem afkomstig. En Hij heeft macht over alle dingen.

Bij het zien van een moskee:

Soebhaanal-laahie wal hamdoe liellaahie, wa laa ielaaha iel-lallaahoe wallaahoe akbar.
Heilig is Allah, alle lof komt Hem toe , er is geen ander God dan Allah en Hij is Groot

Als de wazoe verricht is:

asjhadoe al-laa ielaaha ielallahoe wahdahoe la sjeriekalah, wa asjhadoe anna moehammaden abdoehoe wa rasoeloeh.
Ik getuig dat er geen god is dan allah. Hij is enig en heeft geen deelgenoot. En ik getuig dat mohammad zijn dienaar en boodschapper is.

Als de ghoesoel verricht is:

Allah hoem-madj alnie mienet taiwa-biena wadj alnie mienal moe-te twoh-hierien.
O Allah! Maak me tot een van degenen die berouw hebben en maak me tot een van degenen die zichzelf zuiveren.

Tijdens het betreden van de moskee (met je rechterbeen):

Allah hoemmagh fierlie dzoenoebie waftahlie abwaaba rahmatiek. (ja Allah begsj di meri goenah aur khool di meri lieje apnie rahmet ki derwaazi).
O Alllaah! Vergeeft Mijn Zonden En Open Voor Mij De Poorten Van Uw Zegen.

Tijdens het verlaten van de moskee (met je linkerbeen):

Allaa-hoemmagh fierlie dzoenoebie waftahlie abwaaba fadliek. (ja Allah begsj di meri goenah aur khool di meri lieje apnie fezl ki derwaazi).
O Allaah! Vergeeft Mijn Zonden En Open Voor Mij De Poorten Van Uw Weldadigheid.

Bij het naar bed gaan:

allaa-hoemma bies maka a-moetoe wa ahja.
O Allaah! Met uw naam sterf ik en kom ik tot leven.

Na het ontwaken:

al-hamdoe liel-laahiel lazie, ah-jaana, ba’da maa a-maa-ta-naa, wa-ielaihien-noeshoer.
Alle lof komt toe aan allaah die mij na de dood tot leven heeft gewekt en tot hem moeten we wederkeren.

Bij horen van een slecht- of overlijdensbericht:

Ien-naa-liel-laahie, wa iennaa ielaihie, raa-djie-oen.
Wij zijn werkelijk van Allaah afkomstig en tot Hem moeten wij terugkeren

Bij het horen van een goed of blij bericht altijd zeggen:

alhamdoe liellaah (alle lof komt toe aan allaah).

Bij het horen van een fantastisch bericht altijd zeggen:

soebhaanal-laah (Heilig is Allah).

Bij het niezen altijd zeggen:

alhamdoe liel-laah (alle lof komt toe aan Allaah).
De horende personen moeten antwoorden: jar ha-moe kal-laah (moge Allaah u genadig zijn).

Gebed Vóór Het Drinken:

Biesmiellaah.(In de Naam Van Allaah).

Gebed Na Het Drinken:

Alhamdoe Liellaah (Alle Lof Komt Toe Aan Allaah).

Voor het eten:

Biesmiellaahie wa alaa baraktiel-laah (ik begin in de naam van Allaah en met Zijn zegen).

Na het eten (thuis):

Alhamdoe liel-laahiel-lazie, at-ama-na, wa sa-kaa-na, wa dja-alna, mienal moeslemien.
Alle lof komt toe aan Allaah Die ons eten en drinken heeft gegeven en Die ons tot Moesliems heeft gemaakt.

Doewa na de maaltijd(bij iemand anders thuis):

allaa-hoemma ad-iem man ad a’maniewaskie, man sakaanie. (bie rahmatieka jaa arhamar rahiemien).
O Allaah! Geef eten en drinken aan hen die mij te eten en te drinken hebben gegeven.

Voordat men het toilet met het linkerbeen betreedt:

A’oezoe biellaa­hie mienal goebsie, wal gabaa-iesie, wa mienasj-sjaitwaanier-rad­jiem.
O Allaah! Ik zoek mijn bescherming bij u tegen onreinheid en onreine invloeden van de satan.

Na het verlaten van het toilet met je rechterbeen:

Alhamdoe liellaahiel-lazie, adz-haba, an-niel adzaa, wa aafaanie.
Alle lof komt toe aan allaah, die mijn ongemak heeft weggenomen en mij op mijn gemak doet zijn.

Gebed bij het binnentreden van het huis:

Allaahoemma iennie as-aloeka gairal moedliedjie wa gairal magriedjie biesmiellahie wa ladj-naa wa alallaahie rabbanaa tawakkalnaa.
O Allaah! Ik smeek u om een goed binnenkomst en een goed vertrek. We zijn binnengetreden in Allah's naam en we hebben ons vertrouwen gesteld in Allaah s.w. (onze heer).

Gebed bij het verlaten van het huis:

Biesmiellaahie tawakkaltoe alallaahie laa hawla wa laa koew-wata iellaa biellaah.
In de naam van allaah, ik stel mijn vertrouwen in allaah. Ik bezit geen kracht om mij zelf tegen het kwade te beschermen en het goede te verrichten, maar alleen met de hulp van allah.

Bij het betreden van een begraafplaats:

Assalaamoe alaikum jaa ahlal koeboer, jagh-fie-roel-lahoe la-naa, wa lakoem wa antoem sala-foenaa, wa nah-noe biel-a-sjar.
Vrede zij met u! O bewoners van deze plek, als het Allah behaag zullen we u spoedig weerzien. Wij bidden Allah om vrede voor onszelf en voor u..